Preloader

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ εξής "χρήστες") από την ABOUT030 IKE (εφεξής “πάροχος”) ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του διακτυακού τόπου http://www.allaboutfestivals.gr, κατά την εγγραφή τους, κατά διάρκεια επίσκεψης και της χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Οι όροι χρήσεις της παρούσης δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του http://www.allaboutfestivals.gr και των οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της ABOUT030 IKE

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ABOUT030 IKE δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι χρήστες των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του http://www.allaboutfestivals.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εγγραφή του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο http://www.allaboutfestivals.gr, μπορεί να ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α., τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την για την ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα, και για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Προσωπικά στοιχεία μπορεί, επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν προσωποποιημένες υπηρεσίες του http://www.allaboutfestivals.gr.

Ο διαδικτυακός χώρος www.allaboutfestivas.gr δεν θα ζητήσει σε καμία περίπτωση να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα του χρήστη χωρίς την συγκατάθεση του.

Ο κωδικός πρόσβασης που ορίζει ο χρήστης (προαιρετικά και μόνο) κατά την εγγραφή του, αποθηκεύεται στο σύστημα κρυπτογραφημένος με την μέθοδο της κατατεμάχισης(hashing). Με αυτή τη μέθοδο είναι πρακτικά αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί κατά συνέπεια κανείς δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης λησμονήσει τον κωδικό του, το σύστημα δεν έχει την δυνατότητα υπενθύμησης του κωδικού, αλλό μόνο την δυνατότητα του επαναορίσμού νέου κωδικού.

Το http://www.allaboutfestivals.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχονται από το http://www.allaboutfestivals.gr στους χρήστες, όπως την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, προσωποποιημένων επιλογών του περιεχομένου, ώστε οι υπηρεσίες να είναι συναφής με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους και την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του http://www.allaboutfestivals.gr.

Κατ' εξαίρεση το http://www.allaboutfestivals.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Μονο όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

Εφ'όσων είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας που προσφέρεται στο http://www.allaboutfestivals.gr

Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το http://www.allaboutfestivals.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διορθώσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα. Για την οριστική διαγραφή και απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη απαιτείται η αποστολή ενυπόγραφης επιστολής μέσω FAX στο 210 3824866, ή συμπληρώνοντας την Online φόρμα επικοινωνίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του http://www.allaboutfestivals.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ABOUT030 IKE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.