Περιγραφή Φεστιβάλ

Nefele Festival

Η πρωτοβουλία NEFELE έχει ως κορυφαία στιγμή της τη διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία.

Η σημασία της αξιοποίηση της Τέχνης στις διαδικασίες αποκατάστασης της ψυχικής υγείας είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένη και στο πλαίσιο αυτό έχει αρχίσει να κατέχει σημαντική θέση στις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η κίνηση αυτή έχει δημιουργήσει επαγγελματικές εξειδικεύσεις και στα δύο σχετιζόμενα πεδία, αυτό των ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και των καλλιτεχνών όπου συνεισφέρει στη διεύρυνση του στοχευόμενου κοινού.

Επιπροσθέτως οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες προσφέρονται από τη φύση τους σαν προνομιακό πεδίο ανάπτυξης παραγωγικών / επαγγελματικών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινωνική ζωή.

Παράλληλα η Τέχνη σε όλες τις μορφές, είτε αυτές αποτελούν προσωπική έκφραση είτε συλλογικές διαδικασίες, συμβάλλει αποφασιστικά στη αντιμετώπιση του στίγματος που χαρακτηρίζει με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση το πεδίο των ψυχικών παθήσεων. Δεν φαίνεται λοιπόν λογικό άλμα η τοποθέτηση της σύζευξης Τέχνης και Ψυχικής Υγείας στο ευρύτερο πλαίσιο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων.

Αν στα παραπάνω προστεθεί η ιδιαίτερη σημασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας / απασχόλησης για τη συγκρότηση / διατήρηση μιας καλής ψυχικής κατάστασης τότε η διάσταση της πρόληψης προβάλλει σαν αποφασιστικός παράγοντας στο πεδίο της κοινωνικής ευημερία και των οικονομικών της υγείας.

Είναι προφανές ότι όταν οι παραπάνω διαδικασίες υλοποιούνται με συγκροτημένο τρόπο αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική. Ένα Φεστιβάλ αποτελεί μια άριστη μορφή συγκρότησης. Όμως οι διάσπαρτες προσπάθειες έχουν αποτελέσματα υποχρεωτικά περιορισμένα από τους όρους υλοποίησής τους, όπως είναι τα χωροταξικά πλαίσια, οι οικονομικές δυνατότητες, το πολιτισμικό υπόβαθρο ή τα επιχειρησιακά δεδομένα των διοργανωτών.

Η διερεύνηση του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδώσει την καταγραφή σημαντικού αριθμού διοργανώσεων και τον εντοπισμό διαφορετικών χαρακτηριστικών στις εκάστοτε προσεγγίσεις. Ακόμη έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης καθώς κάποιος αριθμός κρατών μελών φιλοξενεί πλήθος σχετικών διοργανώσεων σε αντίθεση με άλλες όπου η παρουσία τους είναι πολύ χαμηλή. Με βάση αυτή τη γνώση έχουμε την πεποίθηση ότι η διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ έχει πολλά να προσφέρει στην ενίσχυση των κατά τόπους υφιστάμενων πρωτοβουλιών στην ενθάρρυνση της ανάπτυξής τους όπου δεν υπάρχουν παρόμοιες στον εμπλουτισμό των διοργανώσεων με δραστηριότητες στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικώνστη μείωση του κόστους των διοργανώσεων στη μεγέθυνση των διεργασιών καταπολέμησης του στίγματος στη συμβολή της διαμόρφωσης ισχυρών και ενιαίων ευρωπαϊκών πολιτικών για τη σύζευξη των δύο πεδίων, Τέχνης και Ψυχικής Υγείας

Καταλήγοντας θα αναφέρουμε επιγραμματικά ότι κύριοι στόχοι ενός Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ είναι:

Η λειτουργία του ως μεγεθυντικού φακού που θα βοηθήσει την εστίαση στα προβλήματα της Ψυχικής Υγείας και η ενίσχυση των αντίστοιχων καλλιτεχνικών δράσεων των φορέων αλλά και των καλλιτεχνών ως ατόμων σε επίπεδο κράτους μέλους της ΕΕ.